Bevezetés
Kérem, amennyiben aktív felhasználója, illetve szolgáltatás igénylője kíván lenni a www.benedekszilvia.hu weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formába kerül megkötésre. Egyéni és szervezet pszichológiai szolgáltatásokkal, annak folyamataival kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeimen rendelkezésére állok.

Az ASZF időbeli hatálya
A weblap üzemeltetője fenntartja majának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat bármikor, részben vagy egészben módosítsa. Az ASZF módosítások a közzétételtől lépnek hatályba. 

Az ASZF területi hatálya
Az üzemeltető által működtetett weblap szolgáltatás az internet használatának sajátosságai miatt belföldről és külföldről egyaránt elérhető. Az üzemeltető kijelenti, hogy jelen weboldal szolgáltatásait elsősorban Magyarország területén, egyedi esetekben az Európai Unió tagállamainak közigazgatási területén teljesíti. 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) Benedek Szilvia (42801289 nyilvántartási szám, 2851 Környe, Beloiannisz u. 109. – továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő (továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Vállalkozás neve: Benedek Szilvia egyéni vállalkozó
Adószáma: 72970339-1-31
Székhely és levelezési címe: 2851 Környe, Beloiannisz u. 109. 
A szolgáltatás helyszíne: 1066 Budapest, Teréz krt. 10. (SoulStage) vagy a Szerződő felek által közösen megállapodott helyszín. 
Telefonszám: +36 30 966-5980
Email: hello@benedekszilvia.hu 
Bank neve: Raiffeisen Bank 12028209-01298484-00100007
Weblap elérhetőség: www.benedekszilvia.hu

 

2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA
A Szolgáltató személyes pszichológiai tanácsadást nyújt, a pszichológiai tanácsadást igény esetén online felületen személyre szabott, önismeretet fejlesztő, visszajelzést adó tesztcsomag kitöltését is biztosítja Ügyfélnek, melyet a Pszichológusok Etikai Kódexe által javasolt etikai elvek betartásával végez. A Szolgáltatás célja az Ügyfél mentális egészségének, állapotának javítása, életvezetésének fejlesztése, életpályájának, karrierútjának támogatása.

 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
3.1. Jelen ASZF alapján az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót személyes vagy online pszichológiai konzultáció tartásával illetve igény szerint online tesztcsomag kitöltésére. A Szolgáltatás nyújtója Benedek Szilvia pszichológus, egyéni vállalkozó.  
3.2. A Szolgáltató az Ügyfél érdeke és igénye esetén – az Ügyfél tudomásával – külső szolgáltató vehet igénybe a rendelkezésre álló tesztcsomag kiegészítésre. A Szolgáltató egyéb külső szolgáltatót szerződéses keretek között veszi igénybe. 
3.3. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé a honlapon, amik a pszichológiai tanácsadással, önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, pszichológiai tanácsadás és coaching) nyújtására vonatkoznak.

 

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
4.1. Jelen szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között (továbbiakban együttesen: Szerződő felek) az Ügyfél által a www.benedekszilvia.hu weboldalon „Kapcsolat” aloldalán található kapcsolat-felvételi lap kitöltésével, illetve az ugyanezen oldalon található email címen történő kapcsolatfelvétellel, illetve a kapcsolatfelvételre megadott telefonszámon keresztül történő kapcsolatfelvétellel kezdeményezhető, a szolgáltatás igénylésével jön létre.
A weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben arra vonatkozólag kapcsolatfelvételt kezdeményez és amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ASZF-ben foglaltakat. 
4.2. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. Ügyfél lehet minden cselekvőképes természetes személy.
Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Ügyfél esetén a Szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. 
Abban az esetben azonban, ha az Ügyfél nyilatkozata - és az általa megadott valótlan életkor - ellenére a valóságban mégsem töltötte be a 18. életévét, a Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud. 
4.3. A Szolgáltató a beérkezett kéréseket, kapcsolatfelvételt megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést indoklással vagy anélkül elutasítsa. Az elfogadott kérések elektronikus levélben (e-mailben) illetve szóbeli megállapodás (telefonos kapcsolatfelvétel esetén) kerülnek visszaigazolásra.
4.4. A Szerződő felek rögzítik, hogy az Ügyfél a Szolgáltató weblapja használatával, illetve a weblapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Ügyfél és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.

 

5. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
A Szolgáltató az 2. pontban rögzített Szolgáltatás keretében az Ügyfelek részére különböző módszerek igénybe vételének lehetőségével pszichológiai tanácsadást biztosít, melynek pontos, személyre szabott feltételeit az e-mailben vagy szóban kötött megállapodás tartalmazza. Ez le illetve aláírás nélkül is szerződésnek minősül. Ezen szolgáltatás igénybe vétele esetén az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy az időpontfoglalás után a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. Az ellenszolgáltatás (díj) teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

 

6. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA 
6.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás az Ügyfél általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:
a) Az Ügyfél az 1. pontban megjelölt honlapon található elérhetőségek valamelyikén megkeresi Szolgáltatót. Ennek során a Szolgáltató és az Ügyfél megállapodnak az együttműködés pontos kereteiről, úgymint a fizetség mértéke, fizetés módja, időpont, választott szolgáltatás típus (személyes vagy online konzultáció.
b) A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a számla kiállításához szükséges adatokat (úgymint postacím) bekérni. A Szolgáltatás igénybevétele jelenleg csak magyarországi számlázási címmel lehetséges. 
c) Az online pszichológiai tanácsadás az Ügyfél által kiválasztott és a Szolgáltatóval leegyeztetett időpontban Skype video hívás igénybe vételével történik (ezután ettől megbeszélés alapján el lehet térni).
d)A foglalásra – továbbá annak lemondására – a kívánt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző 24 órával kerül sor, az Ügyfél a szolgáltatási helyszínének díját (jelenleg 1.700 Ft) köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben az online konzultációt nem veszi igénybe.
e) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, mentális problémák esetén Szolgáltató pszichoterápiás ellátás igénybe vételét javasolja.
6.2. Szolgáltató kijelenti, az Ügyfél pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért az Ügyfél felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 

7. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, KIEGYENLÍTÉSÉNEK MÓDJA
7.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 2. pontban rögzített Szolgáltatás díjköteles. Ennek igénybe vétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás után, külön e-mail vagy szóban kötött megállapodás alapján történik. 
7.2. A Szolgáltatás díjazását az "Árak" menüpont tartalmazza. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vételének kezdeményezésével tudomásul veszi azt, díjfizetési kötelezettségét ezzel elismeri. 
7.3. A szolgáltatás díjának megfizetése az Ügyfél választása szerint átutalással történhet – az előre e-mailben leegyeztetett adatoknak megfelelően kiállított számla alapján, vagy személyesen készpénzben történhet.

 

8. FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
8.1. Az Ügyfél kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. 
8.2. Az Ügyfél ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek az Ügyfél általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben.
Fentiek alapján a jogszabályi keretek között az Ügyfél a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. 
Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé. 
8.3. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által megadott (ide értve az Ügyfél egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért. 
8.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél jelszavaknak vagy fiókoknak akár az Ügyfél tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért. Az Ügyfél azonban felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott károkért.
8.5. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.
8.6. A Szolgáltatóval való konzultáció és a pszichológiai munka sem menti fel az Ügyfelet saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. 
8.7. A Szolgáltató javaslatot ad az Ügyfél számára az első beszélgetés végén (illetve szükség szerint a további beszélgetések során is), a további találkozások, beszélgetések témájára, menetére vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása azonban továbbra is az Ügyfél jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad.

 

9. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
Az Ügyfél a weboldal böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a honlapon olvasható tartalmakat saját személyes információ szerzés céljára felhasználja fel. Az említett tartalmak ugyanis Benedek Szilvia szellemi termékeit képezik, melyek üzleti célú felhasználása, vagy annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy egyéb felhasználásához Benedek Szilvia írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Ennek megsértése esetén másolt oldalanként napi 100.000 Ft kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. 
Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja, ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére. Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának.

 

10. AZ ÜGYFÉLRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
10.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel. 
10.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelszavát nem adhatja tovább más személy részére, továbbá hogy nem tölthet fel a honlapra vírussal, mailware-rel, és egyéb kéretlen, vagy rosszindulatú kóddal fertőzött adatokat, információkat, fotókat.
10.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. 
10.4. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.
10.5. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.

 

11. ADATVÉDELEM
11.1. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. 
Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor Európai Uniós és Magyarországi hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.
11.2. Az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a weblap használatával kifejezettem hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezze.
11.3. A weblap meglátogatásának ideje, a Felhasználó számítógépének IP címe, ez előzőleg meglátogatott oldal címe, az oldalon töltött idő, viselkedéssel és demográfiai adatokkal kapcsolatos információk, az Ügyfél operációs rendszerével kapcsolatos adatok. 
Az Ügyfél kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetén név, e-mail cím, telefonszám, valamint az Ügyfél által önkéntesen megadott információkör, valamint az Ügyfél számítógépének IP címe.
Az online, vagy személyes konzultáció, valamint az online felületen kitöltött tesztcsomag eredményei a Szolgáltató által mind elektronikusan, mind papír alapon elkülönítetten kerülnek tárolásra és kezelésre. 
11.4. Az adatkezelés időtartama az adat kezelésének a céljaihoz szükséges időtartam, beleértve az adatkezelésünk biztonságának, a szabályozási előírásoknak (pl. könyvelési és törvényileg előírt megőrzési időtartamok) való megfelelést, a viták kezelését, valamint a jogi igények megalapozását, érvényesítését, illetve védelmét.
11.5. Az adatkezelés felhasználásának célja a Szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása, valamint a jogszerűség betartása. 
11.6. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje. Az Ügyfél hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken Szolgáltató kapcsolatba lépjen vele. 
11.7. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza részletesen.

 

12. PANASZKEZELÉS
12.1. Az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát szóban, a Szolgáltató Kapcsolat menüpont alatt levő űrlapján, vagy e-mailben a hello@benedekszilvia.hu címen közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
12.2. Az Ügyfél panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Telefon: 06/1/488-2131.
Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

13. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A jelen szerződés megszűnik:
a) Az Ügyfél és a Szolgáltató írásba foglalt közös megegyezésével.
b) Azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén: Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Szolgáltató részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát megtéríteni.
c) Elállás/felmondás esetén: Az Ügyfél jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni – az 6. pontban foglaltak figyelembe vételével. Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát – akár a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével – írásban köteles eljuttatni Szolgáltató részére a fejlécben rögzített székhelyére. Amennyiben az elállást megelőzően már történt díjfizetés, a megfizetett díjnak az igénybevétel időtartamához igazodó arányos összegét Szolgáltató az elállást legfeljebb 14 napon belül visszatéríti. Ebben az esetben az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a megállapított díj adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Az elállásra vonatkozó részletszabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező elállási/felmondási mintatájékoztató tartalmazza.

 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
14.1. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a weblapon található valamennyi szakmai anyag, blogbejegyzés a szellemi tulajdonhoz fűződő jog Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.
14.2. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.